Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 206 Дніпровської міської ради
ЗВІТ КЕРІВНИКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Річний звіт

директора Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 206

Дніпровської міської ради

за 2022/2023 навчальний рік

 

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в закладі дошкільної освіти функціонують:

 • музична зала;
 • спортивна зала;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет керівника гуртка англійської мови.

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в закладі дошкільної освіти, упродовж навчального року колектив закладу цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі.

Аналіз рівня освіти педагогів

         Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами: директор, вихователь-методист,  вихователі, музичні керівники, практичний психолог, керівник гуртка англійської мови. Усього 29 педагогів.

Освітній рівень педагогів

Вища – 7 чол.

Неповна вища – 15 чол.

За 2023 рік курсову перепідготовку при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» пройшли  6 педагогів, відповідно до плану підвищення кваліфікації, що становить 100%.

В 2023 р. було атестовано чотири педагоги, з них:  

Давидова-Удод С.М., вихователь – відповідність займаній посаді та 10 тарифному розряду;

Бабенко Л.С., вихователь – підтверджено раніше встановлений 11 тарифікаційний розряд та раніше присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист»;

Охріменко О.Д., вихователь – підтверджено раніше встановлений 11 тарифікаційний розряд та раніше присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист»;

Лисенко Т.В., вихователь – підтверджено раніше встановлений 11 тарифікаційний розряд та присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист».

Аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу.

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації та підсумками атестації педагогів, здобуття другої вищої освіти за фахом, робота з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

Аналіз результативності освітньої та методичної роботи

Завдання, що вирішувались у 2022/2023 навчальному році

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу освіти, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Програмове забезпечення освітнього процесу в КЗДО № 206 ДМР в 2022-2023 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну.

Організація діяльності закладу дошкільної освіти в 2022-2023 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались Переліком навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році від 09.08.2021 № 1/9-404.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2021-2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради і з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за єдиною обласною науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі нової української школи», та розв’язання пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2022-2023 навчальний рік, а саме:

 1. Забезпечення цілісності і наступності  громадянсько-патріотичного виховання спрямованим на формування національної свідомості й гідності маленького патріота (дітей дошкільного віку).
 2. Створення безпечного освітнього середовища вільного від насильства та булінгу.

3.  Удосконалення навичок комунікативної мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

4.  Екологічна компетентність дошкільника в контексті стратегії сталого розвитку.

Освітні програми, якими керувалися педагоги в організації освітнього процесу

Освітній план закладу складався з інваріативної та варіативної частини,  який враховував вимоги Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в КЗДО № 206 ДМР в 2022-2023 навчальному році визначався комплексною освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт» (автор. колектив, науковий керівник Крутій К.Л.)

Парціальні  програми:

«Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку» Н.Гавриш, О. Пометун

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

«Шаховими стежинами» Програма з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (В.І. Купрієнко, О.Ю. Ходосенко, О.Д. Сандакова);

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (О.М. Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М. Палець).

Структура календарних планів педагогів

Календарні плани педагогів враховували вимоги Базового компоненту та освітньої програми «Стежинки у Всесвіт»:

 • віковий склад групи;
 • рівень розвитку дітей;
 • оволодіння знаннями, навичками та уміння дітей;
 • умови ЗДО;
 • та напрями роботи колективу.

Плани роботи календаризовані і містили зміст роботи з дітьми на день. В них були розміщені основні режимні моменти першої і другої половини дня,  окремі види діяльності дітей. Плани педагогів забезпечували зв'язок освітньої роботи на заняттях і в повсякденному житті — підготовчу роботу до заняття, а також після заняття для закріплення уявлень, знань і вмінь дітей.

Забезпечували зв’язок перспективного та календарного панування. Плануючи педагогічний процес, педагоги спиралися на особливості віку дітей, індивідуальний склад вікової групи, рівень володіння навичками та уміннями, інтереси та потреби дошкільників.

Основною формою організованої освітньої діяльності було заняття з різних видів програми. Виконувалися вимоги наказу МОН від 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Також в повному обсязі виконувалися вимоги листа МОН від 02.03.2022 р. № 1/3845-22 «Рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» під час планування дистанційної роботи.

Педагогічний процес у плануванні представлений цілісно, у взаємозв'язку всіх напрямів роботи, розділів програми, тематики занять, видів діяльності дітей, а також враховані конкретні умови ЗДО, його місцезнаходження, пору року, час планування. Особливої уваги у плануванні  педагоги надавали розвитку ігрової діяльності. Рухливі та дидактичні ігри педагоги планували по декілька щоденно. Через воєнний стан була організована дистанційна форма навчання.

Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в КЗДО № 206 ДМР показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитах кожного педагога та передбачені в річному плані в розділі «Діяльність методичного кабінету».

Програмне та методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності  закладу. Методична та науково-теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

З метою вдосконалення освітнього процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

 • Психолого-педагогічне проектування. Автор Т. Пироженко;
 • Розвивальний курс «Логіки світу» . Автор І. Стеценко;
 • Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників. Автор О. Лоза;
 • Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Автор Л. Шульга;
 • Пізнавальний розвиток дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність Автори: Авт. Лисенко Н.В,  Т. Шумей, І. Сергєєва;
 • Гуманістична концепція виховання В. Сухомлинського;
 • Технологія музичного виховання за системою К. Орфа;
 • Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури;
 • Елементи технології розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
 • Складання описових розповідей за картками-схемами  К. Крутій.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, дирекцією були сплановані та проведені протягом навчального року різні форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради (настановна) «Новий навчальний рік – нові  пріоритети» (серпень 2022); «Патріотичне виховання дошкільнят в умовах сьогодення» - проблемна педрада  (листопад 2022); «Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку», педрада (лютий 2023); «Підсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік», підсумкова педрада (травень 2023).

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів закладі дошкільної освіти є участь у проведенні:

 • педагогічна година «Основні вимоги до якості мовлення педагога в закладі дошкільної освіти» (жовтень 2022);
 • круглий стіл «Протидія булінгу в закладі освіти: що робить?» ( жовтень 2022);
 • ділова гра «Особливості виховання патріотизму у дошкільників» (листопад 2022);
 • консультування  «Сімейна практика української мови» досвід запровадження мовного проекту для дошкільнят та батьків (грудень 2022);
 • круглий стіл «Самоосвіта педагога – шлях до успіху!»  (лютий 2023);
 • педагогічний батл «Прокачуємо професійну майстерність» (березень2023);
 • круглий стіл «Освіта для сталого розвитку – основа нашого спільного майбутнього» (березень 2023);
 • тренінгові заняття «Що таке булінг? Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (квітень 2023).

  Педагогічний колектив закладу з метою удосконалення своєї педагогічної майстерності прослухали вебінари, за які отримали сертифікати: «Практикум сучасного довкілля. Психологічні основи дошкільної лінгводидактики: розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільної віку», «Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!»,  «Естетичне виховання, як психологічний аспект під час війни: допомагаємо дітям зняти напругу та тривожність», «Організація ігрової діяльності дітей в умовах реалізації БКДО: LEGO-технології та прийоми мнемотехніки як засоби пізнавального розвитку дітей дошкільного віку», «Практикум сучасного довкілля. Формуємо математичну грамотність дітей дошкільного віку», «Підтримка дітей і педагогів довкілля в умовах війни», «Безпека життєдіяльності в умовах воєнного стану», тощо.

            Педагогічний колектив  закладу  - активний учасник районних методичних заходів, конкурсів різних рівнів. Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні  методичні об’єднання не проводилися. Попри все,   ЗДО брав  участь у різних методичних заходах он-лайн  України, області, міста:

 • участь ІІ Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» ( березень 2023);
 • у Всеукраїнському дистанційному творчому конкурсі «Сувенір ЗАХИСНИКОВІ».

    Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

Проводиться гурткова робота:

 • Гурток англійська мова проводить керівник гуртка  Радівілова В.В.  для дітей старшого дошкільного віку.

З метою підвищення якості організації освітнього процесу проведено щорічне дидактичне тестування педагогів на рівень сформованості професійної компетенції щодо освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти. В основному  педагоги показали середній рівень сформованості педагогічної компетенції.

Так упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які атестувались в поточному навчальному році: вихователів Бабенко Л. С., Давидова-Удод С. М., Лисенко Т. В., Охріменко О. Д.

      В цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО за 2022-2023 навчальний рік можна відзначити як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. А саме, продовження роботи в дистанційному режимі, на платформі Google Classroom, використання ZOOM для онлайн - занять, всі вихователі створили власні  YouTube канали з метою обміну досвідом з педагогами. Педагоги у своїй діяльності продемонстрували високий професіоналізм, творчий  підхід, високу результативність.

Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на наступний період розвитку залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Аналіз результативності освітнього процесу

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концепту альні положення Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі в у 2022-2023 н.р. було заплановано та проведено вивчення стану організації життєдіяльності дітей КЗДО, а саме:

 • Вивчення стану адаптації новоприбулих дітей (вересень 2022 року);
 • Інноваційні та традиційні форми і методи формування мовленнєвої компетентності дошкільників (жовтень 2022 року);
 • Форми роботи з дітьми у другій половині дня (листопад 2022 року);
 • Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника (грудень 2022 року) тощо.

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при директорі, педагогічній раді закладу.

Організована освітня діяльність планувалась відповідно до  освітніх напрямів Базового  компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами гурткової роботи з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей

            Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446).

Згідно Наказу МОН від 16.01.2020 р. №54 «Про затвердження порядку проведення якості освіти» та листа МОН від 16.03.2021 р. № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого базового компонента дошкільної освіти» та метою належного виконання вимог Базового компоненту дошкільної  освіти України  та  комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт» педагогічним  колективом  систематично проводилася  робота  щодо впровадження у практику компетентнісної  парадигми, головною  метою  якої  є створення сприятливих  умов  для  особистісного  становлення  і  творчої  самореалізації  кожної  дитини,  формування   її  життєвої  компетентності,  розвитку  в  неї  ціннісного  ставлення  до світу.

Всі педагогічні працівники ознайомились з Шкалою оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти ЕСЕRS -3,   Новою редакцією Базового компонента.

У період з 02.09.2022 р. по 15.09.2023 р. у ЗДО всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили вхідний моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на початок 2022/2023 навчального року в умовах дистанційного навчання.

Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх напрямів: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (вересень, травень).

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також фахівці дотримувались певного алгоритму:

-   використання діагностичного інструментарію;

-   використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;

-   за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали  педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили низький рівень досягнень, а тому важливим буде впродовж 2022/2023 навчального року посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Отже, в результаті проведеної роботи на початок навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ЗДО (за зведеною таблицею):

Таблиця 1

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог

Базового компоненту дошкільної освіти за 2022/2023 н. р.

 

Впродовж поточного навчального року педагоги запланували проведення освітньої роботи, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей. 

Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працювали впродовж поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.

Таким чином, під час подальших комплексних оцінювань педагоги будуть створювати умови для всебічного формування компетентностей згідно віку.

           У період з 09.05.2023р. по 20.05.2023р. в ЗДО всі педагоги мали бути залучені до проведення підсумкового моніторингу рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2022/2023 навчального року.                                                              Таблиця 1

№ з/п

Освітні напрями

Показник на травень 2023р

у %

1

2

3

1

Освітній напрям «Особистість дитини»

85

2

Освітній напрям «Дитина в соціумі»

83

3

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

82

4

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

83

5

Освітній напрям «Гра дитини»

91

6

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

82

7

Освітній напрям «Мовлення дитини»

60

 

Протягом наступного навчального року педагогам потрібно провести освітню роботу, яка буде спрямована на формування ключових компетентностей дітей.

Особливої уваги потрібно надати корекційно - відновлювальній роботі у групах, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітнього напряму «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної) у межах виконання річних завдань закладу освіти.

Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагогам  слід працювати впродовж поточного навчального року спільно з батьками, як учасниками освітнього процесу, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів з дотриманням умов воєнного стану.

            У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та  його вплив на розвиток дітей.

            Педагогам в 2023-2024 навчальному році слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

            При плануванні та проведенні освітньої роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

Адміністрація ЗДО та педагогічний колектив велику увагу приділяють вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок мовленнєвого спілкування. світній процес, документація, різноманітні заходи проводяться державною мовою. Суворе дотримання мовного законодавства є одним з пріоритетних питань, що контролюється адміністрацією закладу. Вихователі вдосконалюють як свою мову, так і мову вихованців відповідно до програмових вимог, завдань плану ЗДО на наступний навчальний рік. В липні 2023 р. КУ ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР проводив заходи «Прокачай українську», які відвідали педагогічні працівники закладу освіти.

Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги.

Робота психологічної служби

Робота психологічної служби у закладі дошкільної освіти здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

 1. Психологічна підтримка дітей в умовах воєнного стану.
 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
 3. Рівень розвитку дітей.

Сплановано та систематично проводилась профілактична та корекційно-розвивальна робота. Психолог використовував для цієї роботи програми, затверджені АПН та МОН України.

На сайті ЗДО створено сторінку практичного психолога на, якій розміщувалась інформація для батьків.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ЗДО, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

Фізкультурно-оздоровча робота

Заклад дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році приділяв увагу  зміцненню фізичного здоров’я дітей.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних  онлайн-занять, різноманітних рухливих ігр та руханок. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С. Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючих та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, онлайн-заняття, тижні здоров’я, фізкультхвилинки, руханки. Але воєнний стан в країні заваджує якісному фізичному розвитку дітей в дошкільному закладі.

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує медична сестра старша Панасенко О.Л.

Медичний блок розташований на першому поверсі, забезпечений необхідним обладнанням та інвентарем.

В закладі працюють кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування дітей вдома.

Протягом навчального 2022-2023 року колектив навчального закладу в дистанційній формі приділяв увагу формуванню здоров’я дітей, а саме: систематичне щеплення, рухова активність, чітке дотримання режиму дня, профілактика різних видів захворювань.

Організація харчування

           Запланована організація харчування в ЗДО на 2022-2023 навчальний рік не здійснювалась в зв’язку з дистанційним освітнім навчанням. Але батькам вихованців  ЗДО надавались онлайн-консультації з метою збереження здоров’я дітей та запобігання виникнення захворювань органів травлення. А також організації якісного та повноцінного харчування дітей вдома.

Соціальний захист  дітей

В закладі дошкільної освіти проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В закладі дошкільної освіти сформована та систематизована нормативно-правова база.

В закладі сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України.

В закладі виховується  17 дітей  пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей

Кількість дітей

Діти, які перебувають під опікою

0

Діти-внутрішньо переміщені особи

8

Діти з малозабезпечених родин

0

Діти з багатодітних родин

5

Діти, батьки яких є учасниками АТО

2

Діти-інваліди

2

Діти, батьки яких загинули під час участі  АТО

0

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах,  проводились бесіди та консультації. Психологічна служба проводила роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками освітнього процесу.

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в закладі освіти в 2022/2023 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу,  проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.      

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. В закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами, атрибутами до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил поводження під час повітряної тривоги, мінної безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання комплексної освітньої програми «Стежинки у Всесвіт», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки життєдіяльності, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.                        

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в закладі освіти.

 

 

Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю

Педагогічним колективом у 2022-2023 н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за комплексною освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт» відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі середньою загальноосвітньою школою № 131. Вихователі старших груп знайомились з програмою навчання дітей в першому класі, а вчителі початкової школи - з програмою дошкільного закладу. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені онлайн-консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Завдяки спільно проведеній роботі близько 65% випускників дошкільного закладу підуть до перших класів НВК №131, що свідчить про високий рівень роботи щодо наступності в роботі педагогів закладу дошкільної освіти і педагогів школи.

Впродовж 2022-2023 навчального року була спланована і втілювалась в практику роботи закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. В вересні 2022 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Педагогами складений банк даних дітей, які не відвідують ЗДО. Аналіз причин, з яких діти не відвідують дошкільні заклади району показав, що діти знаходяться вдома з непрацюючими батьками, мають гувернанток або з причин ослабленого здоров'я,  тому була спланована робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільним вихованням. Ця робота включала в себе соціально - педагогічний патронат направлений на виконання листа МОНУ від 17.12.2008 №1/9 -881 «Про здійснення соціально - педагогічного патронату».  Сім’ям, діти яких не відвідують ЗДО було надано методичну та консультативну допомогу, з дітьми проводилося діагностування.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Зміцнення матеріально-технічної бази КЗДО

У закладі дошкільної освіти створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Вчасно виконувалися протипожежні заходи, підготовка системи опалення до опалювального сезону, повірка манометрів, ремонт та обслуговування оргтехніки, поточні ремонти приміщень, охорона території, курси підготовки для відповідальних за пожежну безпеку, електробезпеку, тепло установки, цивільний захист.

З міського бюджету розпочато:

 • облаштування сховища (укриття) у підвальному приміщенні закладу 400 м2;
 • встановлення пожежної сигналізації у сховищі;
 • лабораторні дослідження освітлення, мікроклімату;
 • промивання системи опалення;
 • заміна теплового пункту для оптимізації витрат на опалення;
 • придбання миючих та дезинфікуючих засобів.

       Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою, завгоспом. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

Пріоритетними напрямами у матеріально-технічній сфері є забезпечення освітньої діяльності  ЗДО сучасним устаткуванням.

Висновки щодо роботи дошкільного навчального закладу у 2022-2023 н. р.

Як засвідчив аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. План роботи на 2022-2023 н.р. був реальним, виконаний на достатньому рівні. Проте розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Водночас,  як зазначалось в аналізі, є проблеми, які надзвичайно актуальні на сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення у новому навчальному році.

В організації освітнього процесу залишаються актуальними такі питання:

 • підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ);
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

В роботі ЗДО з питань інформатизації є такі недоліки:

 • недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;
 • недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою.

      Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2023-2024 навчальний рік вважається за доцільне:

 • продовження роботи по формуванню у дітей основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та формування навичок основ безпеки під час воєнного стану;
 • удосконалення форм і методів освітньої діяльності, шляхом активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних систем.

На новий навчальний рік визначені такі завдання ЗДО щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;
 • організація проведення майстер-класів для педагогів ЗДО з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;
 • розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;
 • оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ЗДО.